Dotacje UE

Dotacje UE

„Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia."

Nr projektu: POIR.04.01.02-00-0093/16

Termin realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest opracowanie metody przetwarzania odpadów z linii recyklingu folii stosowanych w rolnictwie od produkcji kiszonek i ich ponownego wykorzystania, jako surowca w procesach produkcji wielowarstwowych foli polimerowych dla rolnictwa do konserwacji pasz w rękawach foliowych, charakteryzujących się mniejszym negatywnym wpływem na środowisko w całym cyklu życia folii. Podczas realizacji projektu zostanie opracowany innowacyjny system czyszczenia i separacji odpadów powstających na linii recyklingu folii oraz sposób ich przetwarzania metodą wytłaczania. Opracowana technologia pozwoli na zwiększenie skuteczności recyklingu folii rolniczych oraz na wytworzenie nowego surowca do produkcji foli rolniczych o założonych parametrach.

Konsorcjum:
Główny Instytut Górnictwa – Lider,
EKOFOL BUGAJ SP. J. – Partner
ERG BIERUŃ-FOLIE Sp. z o.o. – Partner

Budżet:
Wartość projektu: 7 997 425,09 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 3 947 439,79 PLN

Kwoty przyznane umową dla poszczególnych członków konsorcjum:
Główny Instytut Górnictwa – 1 197 541,80 PLN
(w tym dofinansowanie z UE 1 197 541,80 PLN)
EKOFOL BUGAJ SP. J. – 6 555 014,63 PLN
(w tym dofinansowanie z UE 2 627 453,64 PLN)
ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o.o. – 244 868,66 PLN
(w tym dofinansowanie z UE 122 434,35 PLN)
Wkład własny członków konsorcjum:
EKOFOL BUGAJ SP. J. – 3 927 560,99 PLN
ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o.o. – 122 434,31 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Priorytet 4. „Zwiększenie potencjału naukowobadawczego”, Działanie 4.1. „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji folii nowej generacji do pakowania sianokiszonek"

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-0445/16

Termin realizacji projektu: 01.08.2016 r. - 31.12.2017 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie na rynek zasadniczo udoskonalonego produktu – folii rolniczej nowej generacji do sianokiszonek z zastosowaniem materiałów pochodzących z recyklingu, co zostanie osiągnięte dzięki wdrożeniu nowych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie kompozycji materiałowych.

Wartość projektu: 8 762 800,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 3 066 980,00 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.
„Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek”

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych„Uruchomienie produkcji wielowarstwowych folii rolniczych nowej generacji”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie ERG BIERUŃ - FOLIE”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ„Wdrożenie kompleksowego systemu klasy B2B w firmie ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o. o. i jego integracja z systemami partnerów”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Poddziałanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ„Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o. o. w zakresie innowacyjnych folii barierowych bez i z warstwą adhezyjną”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBYcreated by: projekty-online.pl