logo-feir
logo-rp
logo-ncbr
logo-efrr
 • „Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku tworzywa polimerowego zmodyfikowanego w celu wytwarzania folii do zastosowań przemysłowych."

Termin realizacji projektu: 01.07.2018 r. - 31.12.2020 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie w trakcie prac B+R technologii odzysku tworzywa polimerowego z odpadów komunalnych i rolniczych celem uzyskania regranulatu o znacząco ulepszonych właściwościach fizyko-chemicznych, służącego jako zamiennik oryginalnego surowca w procesie produkcji folii do zastosowań przemysłowych.

Celem jest uzyskanie produktów o znacząco ulepszonych właściwościach fizyko-chemicznych. Innowacyjność rozwiązania polega na osiągnięciu niespotykanych dotąd właściwości ciągu technologicznego, znacząco przewyższających dostępne aktualnie technologie substytucyjne, w tym m.in:

 • Poziom wilgotności płatka foliowego będącego efektem pracy linii: max. 3%
 • Zawartość ciał obcych wśród płatków foliowych pobranych z instalacji: max. 0,01%
 • Zwiększona wydajność procesu technologicznego: przerób 2,0 Mg/h surowca przy jedoczesnym znaczącym ulepszeniu obowiązujących standardów produkcyjnych
 • Ograniczenie utraty folii w procesie odzysku tworzyw sztucznych do 15%.
 • Uzdatnienie 40 m3 wody technologicznej na godzinę w ciągu recyrkulacji odpadów rolniczych
 • Automatyzacja procesu sortowania folii przy wykorzystaniu m.in separatorów optycznych.
 • Uzyskanie znacząco ulepszonych własności fizyko-mechanicznych folii powstającej z regranulatu w stosunku do folii dostępnych na rynku.
 • Układ sterowania pracą linii (platforma diagnostyczna) - min. 3 poziomu dostępu: operator/serwis/nadzór.

Budżet:
Wartość projektu: 45 023 875,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 25 843 680,23 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka – 1.1.1 POIR


logo-feir
logo-ncbr
logo-efrr
 • „Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia."

Termin realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.
Nr projektu: POIR.04.01.02-00-0093/16

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie metody przetwarzania odpadów z linii recyklingu folii stosowanych w rolnictwie od produkcji kiszonek i ich ponownego wykorzystania, jako surowca w procesach produkcji wielowarstwowych foli polimerowych dla rolnictwa do konserwacji pasz w rękawach foliowych, charakteryzujących się mniejszym negatywnym wpływem na środowisko w całym cyklu życia folii. Podczas realizacji projektu zostanie opracowany innowacyjny system czyszczenia i separacji odpadów powstających na linii recyklingu folii oraz sposób ich przetwarzania metodą wytłaczania. Opracowana technologia pozwoli na zwiększenie skuteczności recyklingu folii rolniczych oraz na wytworzenie nowego surowca do produkcji foli rolniczych o założonych parametrach.

Konsorcjum:
Główny Instytut Górnictwa – Lider,
EKOFOL BUGAJ SP. J. – Partner
ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o.o. – Partner

Budżet:
Wartość projektu: 7 997 425,09 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 3 947 439,79 PLN


logo-feir
logo-bgk
logo-efrr
 • „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji folii nowej generacji do pakowania sianokiszonek"

Termin realizacji projektu: 01.08.2016 r. - 31.12.2017 r.
Nr projektu: POIR.03.02.02-00-0445/16

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie na rynek zasadniczo udoskonalonego produktu – folii rolniczej nowej generacji do sianokiszonek z zastosowaniem materiałów pochodzących z recyklingu, co zostanie osiągnięte dzięki wdrożeniu nowych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie kompozycji materiałowych.

Dofinansowanie ze środków UE: 3 066 980,00 PLN

Wartość projektu: 8 762 800,00 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.


logo-pbs
logo-erg-old
logo-ncbr
 • „Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek"

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

Termin realizacji projektu: 1.01.2015 – 30.06.2018
Nr umowy o dofinansowanie: PBS3/B9/30/2015

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie reżimu technologicznego wytwarzania wielowarstwowej foli dla rolnictwa do produkcji kiszonek o specjalnych właściwościach: zwiększonej barierowości dla tlenu i wytrzymałości oraz łatwej w recyklingu po okresie użytkowania. Proponowany projekt ma charakter interdyscyplinarny, integrujący dziedziny nauki związane z inżynierią materiałową, w tym wytwarzanie kompozytów polimerowych o unikalnych właściwościach na poszczególne warstwy folii wielowarstwowej o założonych parametrach, inżynierią rolniczą i agrotechniką (produkcja sianokiszonki), inżynierią środowiska (LCA) oraz metodami modelowania.

Konsorcjum:
Centrum naukowo-przemysłowe (CNP)
Główny Instytut Górnictwa - Lider
ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o.o. - Partner
OHZ w Osieku Sp. z o.o. - Partner
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Partner

Budżet projektu:
Wartość projektu: 4 790 000,00 PLN

Dofinansowanie NCBR: 2 940 000,00 PLN

Kwoty przyznane umową dla poszczególnych członków konsorcjum:
Główny Instytut Górnictwa – 536 250,00 zł
(w tym dofinansowanie z NCBR 536 250,00 zł)

ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o.o. – 3 250 000,00 zł
(w tym dofinansowanie z NCBR 1 500 000,00 zł)

OHZ w Osieku Sp. z o.o. – 362 500,00 zł
(w tym dofinansowanie z NCBR 262 500,00 zł)

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – 641 250,00 zł
(w tym dofinansowanie z NCBR 641 250,00 zł)

Wkład własny członków konsorcjum:
ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o.o. – 1 750 000,00 zł

OHZ w Osieku Sp. z o.o. – 100 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych


logo-innowacyjna-gospodarka
logo-erg-old
logo-efrr
 • „Uruchomienie produkcji wielowarstwowych folii rolniczych nowej generacji"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY w WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


logo-innowacyjna-gospodarka
logo-erg-old
logo-efrr
 • „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie ERG BIERUŃ – FOLIE"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Działanie 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY w WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


logo-innowacyjna-gospodarka
logo-erg-old
logo-efrr
 • „Wdrożenie kompleksowego systemu klasy B2B w firmie ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o. o. i jego integracja z systemami partnerów"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Poddziałanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY w WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


logo-program-regionalny
logo-slaskie
logo-efrr
 • „Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o. o. w zakresie innowacyjnych folii barierowych bez i z warstwą adhezyjną"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY