Dotacje UE

Dotacje UE


„Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek”

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych


„Uruchomienie produkcji wielowarstwowych folii rolniczych nowej generacji”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
„Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie ERG BIERUŃ - FOLIE”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
„Wdrożenie kompleksowego systemu klasy B2B w firmie ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o. o. i jego integracja z systemami partnerów”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Poddziałanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
„Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o. o. w zakresie innowacyjnych folii barierowych bez i z warstwą adhezyjną”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBYcreated by: projekty-online.pl